“En bra och trygg miljö för era barn”

Om Förskolan Karlsson

Föräldrakooperativet Karlsson bildades år 1990. Vi finns på Duvnäsgatan 14 på Södermalm i Stockholm och är en ekonomisk förening. Karlsson är ett föräldrakooperativ med en ansvarig styrelse. På styrelsemötena som hålls 1 gång/månad deltar även förskolechefen. Det pedagogiska ansvaret vilar på förskolechefen samt förskoleläraren som i ett tätt samarbete med personalen formar verksamheten på Karlsson.
Förskolan består för närvarande av 18 barn (19 max) i åldrarna 1-6 år.
Vi har en förskolechef, en förskolelärare, och två barnskötare.

Lokalen är 250 kvm och består av flera rum med olika möjligheter.
Några av rummen är till exempel:

“Verkstaden” – här kan barnen leka med lera, måla, rita, bygga med lego och lägga pussel.

“Lägenheten” – här finns utklädningskläder och leksakskök
Förutom våra stora lokaler har vi tillgång till en innergård (naturligtvis bilfri!) med bland annat lekstuga, klätterställning, rutschkana och sandlåda. I nära anslutning till förskolan finns många parker och grönområden.

Vi har öppet alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Vi följer Stockholms kommuns beslut om ramtiden och kan vid behov tillhandahålla öppettider mellan kl. 06:30-18:30.

Inför varje termin avtalar man om hur behovet ser ut och kommer överens med förskolechefen om ett schema. Ändras behovet efter terminsstart bör man informera förskolechefen om det nya behovet helst några veckor innan. Detta för att schemaläggningen för personalen fungerar smidigt. Vårt mål är bemöta det förändrade behovet omgående. För mer information se Handlingsplan för hantering av vårdhavares förändrade behov av vistelsetid.

Förskolan Karlsson stänger fem förutbestämda veckor under sommaren. Om du som vårdnadshavare har behov av barnomsorg inom denna period kontaktar ni personalen senast 2 månader i förväg, allra senast 1 maj. Vi ordnar då med vikarier på plats. För mer information se Handlingsplan för stängning av förskolan.

Lärande för hållbar utveckling är en aktiv och viktig del i vår förskolas pedagogiska arbete. Därför är vi på Karlsson väldigt stolta att som enda förskola i Stockholm ha fått utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling”. Av ungefär 10 000 förskolor i Sverige är det endast 200 stycken som har fått utmärkelsen.

Vi på Karlsson vill veta vem du är!
När du ställer ditt barn i kö så skulle vi uppskatta om du i ett mejl till intag@forskolankarlsson.se berättar om vem du är, och varför du väljer en kooperativ förskola.

Ansökan till förskolan Karlsson görs via Stockholms stads hemsida. Syskon till barn som redan går på Karlsson har förtur i kön.

Föräldrar berättar

Vår Pedagogik

”Jag kan, det jag gör är viktigt och tas på allvar.”
De mest övergripande målen är att skapa en trygg, varm och social miljö med en pedagogisk kompetens som arbetar för att ge barnen en möjlighet att utveckla sin kreativitet, sociala förmåga, glädje, fantasi och lekfullhet. Att möta varje barn utifrån dess förutsättningar. Ett nära samarbete med föräldrarna är av stor vikt i vårt arbete med barnen.

Vi arbetar projektinriktat i vår verksamhet. Vanligtvis delar vi in barnen i mindre grupper efter ålder och mognad för att på bästa sätt hitta en nivå som passar varje individ. Att arbeta projektinriktat innebär att det ges möjlighet för barn och pedagoger att i lugn och ro kunna ta den tid som det behövs för att kunna utforska, reflektera, alltså att ”skärpa ögat”. Då ges barnen en möjlighet att uttrycka sig på olika sätt genom bild, drama, sång, musik, språk och inte minst lek. Barnen ska också få en möjlighet att pröva på olika material och tekniker. Att arbeta på detta sätt innebär också att barn i en mindre grupp får träna samarbete, kommunikation, hänsyn och att vänta på sin tur.

En typisk dag på Karlsson

  • Om barnen lämnas efter 08:15 sker detta utomhus på gården fram till 09:15 då alla barn ska vara lämnade. Vi startar sedan med en samling då vi sjunger och samtalar om aktuella saker för dagen. Efter det delas barnen upp i olika aktivitetsgrupper där förmiddagarna ägnas åt utomhusaktiviteter, antingen på gården eller i närbelägen park. Förmiddagarna är också tid för barnens projektgrupper, en grupp barn per dag. Före maten har vi även en längre samling inomhus då vi sjunger och leker.
  • Klockan 11:15 är det dags för lunch. Lunchen är en viktig stund på Karlsson, det ska vara lustfyllt att äta och vi lägger stor vikt vid att det ska vara fint dukat och upplagt så att även ögat får sitt. En bra stund för barn och vuxna att i en liten grupp få njuta av maten och samtala lite. Tända ljus under mörka årstiden förhöjer stämningen!
  • Efter lunch är det det sovstund för de små barnen och vila för de stora.
  • Eftermiddagen ger möjlighet till mer fri lek. Efter barnens val och önskemål hjälper pedagogerna till att skapa så bra lekmiljöer som möjligt. Beroende på väder och tillstånd är vi antingen inomhus eller utomhus.
  • Mellanmål äter vi varje eftermiddag mellan 14.30 och 15.00.
  • Efter det hämtas barnen vid olika tider.

Föräldrasamarbetet

  • Under inskolningen lägger vi grunden för trygghet i relationen förälder – personal.
  • Genom möten förklarar vi vårt arbete så att föräldrar får en större förståelse för hur barnens dagar ser ut.
  • Barnens utvecklingssamtal är ett viktigt forum för vårt samarbete runt barnet samt vår verksamhet.
  • Vi har även gemensamma trivselsammankomster med föräldrar och personal.

Allsidig vegetarisk kost

Maten på Karlsson är fantastisk! Vi serverar vegetarisk kost samt fisk en dag i veckan. Måltiderna är ett viktigt inslag i barnens dag och större delen av ingredienserna som används är ekologiska.

Ansvar

Att vara medlem i vårt föräldrakooperativ innebär möjligheter och ansvar. Eftersom varje förälder arbetar några halvdagar per termin ges en möjlighet att vara med och se den dagliga verksamheten samt se hur det egna barnet fungerar. Det innebär också ansvar eftersom kooperativet drivs som en ekonomisk förening där varje förälder ingår som medlem. Ansvaret rör också sådana uppgifter som städning och andra praktiska åtaganden.

Kontakt

Föräldrakooperativet Karlsson
Duvnäsgatan 14, 116 34 Stockholm
E-post: info@forskolankarlsson.se
 

Synpunkter eller klagomål på vår verksamhet

Har du synpunkter eller klagomål på förskolan? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss via länken till vårt kontaktformulär. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!

För mer detaljerad information, se Handlingsplan för hantering av synpunkter och klagomål.

Är du inte nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende?

Om du inte är nöjd med huvudmannens hantering av ditt ärende kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. För mer information, se https://www.skolinspektionen.se/.